עוז סטודיו עוז מורג- לכושר, עיצוב וריקוד - הגרלה ל-זוכה במוני שנתי חינם

תאריך  9/8/17

תקנון ההגרלה:

התקנון מנוסח לרוב בלשון זכר ובגוף יחיד אך מתייחס גם לנקבה וגם לרבים.

 

א. משך ההרשמה להגרלה וההגרלה:
ההגרלה נעשית באופן חיצוני ובלי קשר לרשת הפייסבוק ותחל ביום 13/8/17
ותסתיים ביום ה', 31/8/17 בשעה 17:00.
עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת ההגרלה ו/או לבטלה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.


ב. הגדרות

"עורכת ההגרלה" – "עוז מורג - הסטודיו לכושר, עיצוב וריקוד", רח' ביאליק 137 (כניסה מרחוב הבונים 14), קומה 1, מתחם הבורסה, 61062 רמת גן

ה"מבצע" או "ההגרלה" או "ההטבה" או "הזכיה" – הגרלה עם זכיה אחת, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה.

"משתתף" – אדם אשר חבר בדף הפייסבוק של "עוז מורג - הסטודיו לכושר, עיצוב וריקוד" ועקב אחר כל ההוראות בפוסט בפייסבוק.

"הזכיה בהגרלה" – ההגרלה תתבצע בשידור חי, כאשר יוגרל שם אחד בין כל השמות המשתתפים בהגרלה.
השם שיוגרל הוא הזוכה.
*מנוי שנתי לסטודיו עוז מורג.
**מנוי קיים יקבל 12 חודשים נוספים למנוי.

"הטבה לכל משתתף", "מתנה לכל משתתף" - כל מי שירשום תגובה וימלא אחר ההוראות יקבל במסנג'ר בפייסבוק שיעור TRX מתנה בסטודיו עוז מורג ויוכל לממש אותו עד סוף ספטמבר 2017.

"המפקח על ההגרלה"- עו"ד נועה אוחנה פופלינגר.

 


ג. זכאות להשתתף
a. כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים, רשאי להשתתף בתחרות.
b. הגרלת הפתק מותנית בתנאים שמצוינים תחת "משתתף" המופיע בסעיף ב "הגדרות" ובסעיף ד "אופן ההשתתפות".

ד. אופן ההשתתפות
כל אדם שהעורכת תוכל לעקוב שביצע את כל השלבים הבאים -
שלב א: שיתוף הפוסט בקיר בפרופיל האישי שנמצא בדף הפייסבוק של "עוז מורג - הסטודיו לכושר, עיצוב וריקוד".
שלב ב: תגובה – "שיתפתי" + למה כדאי לקבל מנוי שנתי חינם בסטודיו עוז מורג?
שלב ג: לייק לפוסט

מימוש הזכיה בהגרלה
a. הזכיה תמומש בעוז מורג - הסטודיו לכושר, עיצוב וריקוד ובתנאים אשר רשומים בתקנון.
b. הזכיה מתייחסת אך ורק למנוי בעוז מורג - הסטודיו לכושר, עיצוב וריקוד.
c. ניתן להשתמש במנוי ישר לאחר הזכיה או להתחילו עד חודש לאחר הזכיה.
מנוי קיים יקבל 12 חודשים נוספים למנוי

ה. פרסום דבר קיום המבצע
דבר קיום המבצע יפורסם בדף הפייסבוק של עורכת ההגרלה ובכל מקום אחר נוסף לשיקול דעתה של עורכת ההגרלה.

ו. איסור המרה / הסבה:
הזכייה בפרס במסגרת ההגרלה הינה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בשווה ערך ו/או להעברה/ הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

ז. איסור השתתפות בהגרלה:
השתתפות בהגרלה אסורה על עובדי עורכת ההגרלה ובני משפחותיהם, וכן על עובדי כל חברה הקשורה לעורכת ההגרלה ובני משפחותיהם, ובכלל זה עובדי המפקח על ההגרלה.

 

ח. פרשנות:
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר אודות ההגרלה ו/או המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

ט. תנאים כלליים:
(1) בעצם השתתפותו בהגרלה מאשר, מצהיר ומסכים המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ומבין כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
(2) המשתתף פוטר את עורכת ההגרלה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שייגרם להם, אם ייגרם להם, במסגרת מבצע זה ו/או במסגרת הזכייה בפרס. בכלל זה, למשתתף לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שייגרמו בגינם.
(3) המשתתף מאשר, מצהיר ומסכים כי דבר השתתפות וקבלת הזכיה וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בפייסבוק, בעיתוון, וכדו' והמשתתף במבצע מביע את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו בתמונה, סרטון מוקלט או שידור ישיר ובמסגרת כל פרסום ו/או סיקור כאמור ובנוסף, ידוע לו שפרסום כאמור, הינו תנאי להשתתפות בהגרלה.

Go to top